Algemene voorwaarden “Sloep Huren Roermond”

versie: 1 januari 2020

Artikel 1 Begripdefinities

1.1  Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon Sloep Huren Roermond ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr: 75691574

1.2 Die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.

1.3 Consument: natuurlijke persoon (minimaal 21 jaar) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.

1.4 Zakelijke Klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het

handelsregister van de kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Sloep Huren Roermond aangaat dan wel aan wie aan Sloep Huren Roermond een aanbieding doet.

1.5 Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te

bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uit makende uitrustingsstukken en inventaris.

1.6 Indien van toepassing: Open zeil- en motorboot vaartuig zonder kajuitaccommodatie.

1.7 (Huur)overeenkomst of opdracht: onder (huur)overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek waarbij Sloep Huren Roermond zich jegens Huurder verbindt tot het in gebruike te verstrekken van een vaartuig zonder bemanning.

1.8 Elektronisch: per e-mail of website.

1.9 Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voorwerpen, voor afvaart vastleggen.

2.0 Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, voor afvaart vastleggen.

Artikel 2 – Verplichtingen van de verhuurder

2.1 Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen

vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

2.2 De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.Het eigen risico bedraagt € 500,- per schadegeval. Schade onder de waterlijn is uitgesloten van verzekering en zal tegen kostprijs doorbelast worden aan de huurder. Schade veroorzaakt door de huurder, door dronkenschap en of grove nalatigheid welke niet is gedekt door de verzekering en dus van verzekering is uitgesloten, zal tegen kostprijs worden doorbelast aan de huurder

2.3 Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd, geprepareerd, en een duidelijke instructie voor de werking van de sloep te hebben afgegeven.

2.4 Verhuurder wordt geacht het maximaal toegestane aantal opvarenden per sloep niet te overschrijden. Het aantal opvarenden wordt gedefinieerd als alle personen op de sloep aanwezig inclusief schipper en elke leeftijd, ook kinderen en baby’s tellen als volledig persoon mee. Het maximale aantal is gedefinieerd in de omschrijving van elke sloep en wordt nogmaals gecommuniceerd bij aangaan van de huurovereenkomst. Bij constatering van het overschrijden van het maximale aantal rekenen wij € 75,- per persoon extra waarmee het maximum wordt overschreden onverminderd de consequentie van volledige uitsluiting door de verzekering bij eventuele ongevallen en schade. Ook eventuele boetes opgelegd door politie, rijks-waterstaat of andere instanties zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3 – Verplichtingen van de huurder

3.1 De huurder is verplicht de inventaris, vermeld op de door de verhuurder aan de huurder ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid. Indien de zich aan boord bevindende

inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.

3.2 Voor de afvaart dienen partijen de conditielijst en inventarislijst voor akkoord af te tekenen. De verhuurder stelt een afschrift/kopie van de afgetekende conditielijst aan de huurder ter hand.

3.2.1 De huurder betaalt vooraf een waarborgsom van €300,- per sloep. Wanneer deze na online reserveren en betaling, of met elektronisch pinnen op locatie is overgemaakt, krijgt de huurder wanneer deze de sloep na de huurperiode schoon, (steekproef) op tijd, zonder schade en in dezelfde staat is als bij ontvangst terug inlevert, de waarborgsom binnen 3 werkdagen teruggestort op zijn bankrekening. Wanneer de waarborgsom contant word voldaan op de dag zelf dan word deze wanneer aan alle huurvoorwaarden is voldaan ook meteen na de huurperiode weer contant terug gegeven. De verhuurder is gerechtigd de gestorte waarborgsom bij schade te verrekenen.

3.2.2 De huurder moet vooraf een geldig legitimatiebewijs overleggen bij het in ontvangst nemen van de boot of sloep.

3.2.3 De Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van huur en verhuur boot en sloepen van “Sloep Huren Roermond”.

3.3 De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder verklaart op een verantwoorde en nette manier met het gehuurde om te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met openbare orde en netheid. De huurder dient zich tijdens de huur te houden aan de geldende wetgeving en vaarregels en regels zoals ze geschreven staan in de wet.

3.3.1 Verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde bij vermeend misbruik per direct in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag.

3.4 Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.

3.4.1 De sloep dient schoon en gepoetst en in de staat als bij vertrek ingeleverd te worden. Indien verhuurder zelf dient te poetsen zijn de bijkomende kosten € 50,- per sloep.

3.4.2 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals eventuele haven-, brug-, kade-, liggelden, zijn voor rekening van de huurder. Indien van toepassing: Bij Excessief brandstof gebruik wordt €7,50 incl BTW per liter afgerekend. Wanneer de motor niet draait, bijvoorbeeld in andere havens of voor anker, worden er ook geen motoruren gemaakt.

3.4.3 De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, direct per mobiele telefoon aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.

3.5 Niet-nakoming van het bepaalde in lid 3.4.3 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

3.5.1 Het is de schipper ten strengste verboden voorafgaande of tijdens het gebruik van een sloep onder invloed te zijn van alcohol, drugs en andere verdovende middelen die de vaardigheid tot bediening beïnvloeden. Indien dronken of onder invloed weigeren we de verhuur. Als er meerdere personen van de bemanning in dronken toestand of onder invloed zijn weigeren we ook de verhuur. Reeds betaalde voorschotten worden dan ook niet terug gegeven.

3.5.2 Alle verantwoordelijkheid, betrekking hebbende op tijdige en juiste verstrekking van vooraf gegeven schriftelijke huurvoorwaarden en veiligheidsinstructies aan deelnemers cq huurders, valt inhoudelijk uitsluitend en alleen onder de informatieplicht van de opdrachtgever ca contactpersoon. In het een geval van een groepsreservering is dit de “groepsverantwoordelijke” zoals vermeldt op het verhuurcontract.

3.5.3 Aanwijzingen van het personeel van de ondernemer, of door de ondernemer aangewezen representanten, dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.

3.5.4 Het dragen van een zwemvest is niet verplicht maar wordt dringend geadviseerd.

3.6 Roken is aan boord van alle vaartuigen en in de verhuur locatie niet toegestaan

3.6.1 Gebruik van kookapparatuur, barbecue, warmtetoestel en dergelijke zijn aan boord van de sloepen en boten niet toegestaan.

3.6.2 Huurder dient Sloep Huren Roermond ten aller tijden toegang tot de goederen te verschaffen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor schade en of verlies van boot en of sloep, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Hieronder valt ook de schade en/of het verlies van inventaris en of boot of sloep niet door hem maar door een van zijn medeopvarenden veroorzaakt. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.

4.2 De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 2.2 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.

4.3 Het huren van de sloep en of boot(en) geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding en schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, aan derden en/of goederen van de huurder. Tenzij anders schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, is het niet toegestaan een sluis te passeren en alle bij wet verboden/gevaarlijke gebieden. Bij het toch passeren van een sluis en of alle bij wet verboden/gevaarlijke gebieden is zowel het vaartuig alsmede de inzittende niet verzekerd.

4.4.1 Ondernemer verstrekt een waterkaart van het vaargebied waarop deze beperkingen aangegeven staan.

4.4.2 Deze kaart dient slechts ter oriëntering op het vaarwater.

4.4.3 Afvaart en retour van de vaartuigen vinden plaats aan de aanlegsteiger op de verhuur locatie te Roermond Voorstad.

Artikel 5 – Betaling, in verzuim zijn, wanprestatie

5.1 Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder zal dan onmiddellijk alle, en ook maximaal zonder enige vorm van kosten, ten hoogste de reeds betaalde bedragen terugbetalen. Enige vorm van schadevergoeding is hierbij uitgesloten. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een redelijk alternatief wordt geboden.

5.1.1 Verhuurder heeft het recht om onder bijzondere slechte weersomstandigheden, zonder enige vorm van kosten te annuleren als de veiligheid van de huurder in gevaar dreigt te komen. Dit ter beoordeling van de verhuurder. De afgesproken dag zal dan verplaatst worden naar een andere datum.

5.2. Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom gesteld op €60,- per aangebroken uur en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij dit en wanneer dit kan worden aangetoond dat de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.

5.2.1 Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 3.4.4 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

5.3.1 Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De verhuurder kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen.

5.3.2 Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.

5.3.3 Indien één van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de andere partij verschuldigde bedrag met een minimum van €75,00, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bepaald dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.

5.3.4 Een reservering is pas definitief als de consument een email met een reservering bevestiging heeft ontvangen. Reserveringen per email zijn pas definitief na een elektronische mail bevestiging van de ondernemer. Geen bevestiging ontvangen? Neem contact op met de ondernemer. Indien er een fout optreedt tijdens de betaling zal het vaartuig vrijgegeven worden.

Artikel 6 – Annulering, Reclameren

6.1 Omboeken mag 1 keer om wat voor reden dan ook. Dit moet u minimaal 48 uur van te voren aan ons doorgeven per mail. U kunt dan een andere beschikbare datum uitzoeken. Mocht het voorkomen dat door harde wind of storm het te gevaarlijk wordt om te varen dan zullen wij van onze kant annuleren. Uw veiligheid is het allerbelangrijkste en dan kunt u natuurlijk in overleg op een andere datum terugkomen.

6.2 Bij het reserveren van een motorboot of sloep loopt u het risico dat het op de huur dag of dagen slecht weer is. Slecht weer is voor Sloep Huren Roermond geen reden tot reductie of restitutie van de huursom. U mag de boot annuleren, maar u bent dan wel de volledige huursom verschuldigd. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen, waarom u de gereserveerde boot wilt annuleren (ziekte, ongeval of zelfs sterfgeval in uw directe omgeving). Een annuleringsverzekering raden wij u dan ook ten zeerste aan. Wij adviseren u, om hiervoor contact op te nemen met uw verzekeringsagent.

6.3 De huurder mag één keer de huurovereenkomst overdragen aan een derde. Sloep Huren Roermond dient hier wel van op de hoogte te worden gebracht anders vervalt de overeenkomst zonder teruggaaf van gelden. De nieuwe gegevens van de derde partij moet dan ook worden doorgegeven via info@sloephurenroermond.nl

6.4 Ook is het met opgave van reden mogelijk, de gereserveerde dag één keer om te zetten naar een andere datum, dit wel op een dag en tijd die nog beschikbaar is.

6.5 Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 48 uur nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van de verhuurder. De gevolgen van niet tijdige reclameren komen voor rekening van de huurder.

Artikel 7- Geschillen, toepasselijk recht

7.1 Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 De huurder moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de verhuurder heeft voorgelegd schriftelijk bij de rechtbank Roermond aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de huurder en van de verhuurder en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.

Artikel 8 – Afwijkingen en wijzigingen van de voorwaarden

8.1 Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

8.2 De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.

8.3 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.